KJT Society #56, Houston & KJT Society #121, Katy-Spring Branch- Christmas Party