KJT Society #129, Schulenburg- Spring Matching Grant Turkey Shoot