KJT Society #129, Schulenburg, Annual Society Challenge Turkey Shoot